Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona
Cat School Services, S.L. Càtering Barcelona Barcelona

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL

Catalunya School Services S.L. (d'ara endavant CAT-School), amb domicili social en Avinguda del Paral•lel, 180 escala A entresol 4a (Barcelona), desenvolupa la seva activitat també en Internet oferint serveis nutricionals per a centres educatius, llars d’infants, empreses i residències que compten amb instal•lacions pròpies de cuina i menjador pels seus usuaris.

CAT-School està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 42569 Foli 121, Fulla nº B410160, amb NIF B65553679 amb les següents dades:

Avinguda Paral•lel nº 180 Escala A entresol 4ª, Barcelona, 08015 Telèfon: 931 870 335 Correu electrònic: administracio@cat-school.cat

L'accés al portal www.cat-school.cat amb referència a tot o part dels seus continguts i serveis, atribueix la condició d'usuari, i suposa l'acceptació plena i sense reserves de les Condicions Generals d'Ús, així com de les Condicions Generals i Particulars relacionades amb determinats serveis.

 

LOPD

Les dades facilitades per l'usuari seran incloses en una base de dades per poder facilitar-li informació de productes, serveis, notícies i una altra informació d'interès. Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat, d'acord amb la llei de protecció de dades de caràcter personal LOPD (Llei Orgànica 15/1999).

Si desitja modificar o cancel·lar les seves dades en CAT-School, pot enviar un correu a administracio@cat-school.cat indicant l'assumpte del mateix.

 

ÚS DEL PORTAL

Com a regla general, l'usuari de www.cat-school.cat es compromet a utilitzar els serveis i continguts del portal conforme a l'establert en la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Així mateix es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del portal, i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual o industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.

Queda prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol forma, dels continguts del portal (textos, dissenys, gràfics, informacions, etc.) i altres elements d'aquest portal, excepte autorització prèvia dels seus legítims titulars o quan així resulti permès per la llei. Es prohibeix d'igual forma la seva utilització per a tot tipus de finalitats comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.

 

 

CONDICIONS

El present portal, conté informació relativa als seus productes.

CAT-School realitza els més elevats esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest portal. CAT-School no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer al seu portal, proporcionats per tercers.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

Tant l'accés al portal com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. CAT-School no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús. CAT-School no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, per:

  • La falta de disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal i dels seus serveis i continguts.
  • La falta d'utilitat, validesa o adequació dels continguts del Portal per a la realització de cap activitat en concret, o per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets, o expectatives dels usuaris.
  • L'existència de virus o d'altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
  • La recepció, emmagatzematge, transmissió o difusió per part dels usuaris, dels continguts del Portal.
  • La falta de licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del Portal.
  • L'incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del Portal.

DADES PERSONALS

CAT-School ha adoptat totes les mesures de seguretat legalment exigides per a la protecció de les dades de caràcter personal subministrats pel CLIENT. No obstant això, CAT-School no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, ni pot garantir la seguretat o inviolabilitat d'aquestes dades en la seva transmissió a través de la xarxa. Igualment, CAT-School no garanteix la veracitat o la vigència de les dades subministrades pel CLIENT.

 

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'usuari reconeix que totes les imatges, dissenys, dibuixos, continguts, logos, marques i qualsevol altre producte susceptible d'estar protegit en virtut de la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, Patents i Marques al fet que tingués accés per l'ús del portal, són propietat de CAT-School o de tercers titulars dels mateixos. L'usuari es compromet a fer un ús del portal respectant tals drets.

 

L'ús del portal, així com la contractació de serveis i/o productes a través del mateix per part de l'usuari, no implica en cap cas cessió al mateix de drets per CAT-School en matèria de Propietat Intel·lectual, Patents i Marques. CAT-School prohibeix la utilització del servei de qualsevol forma que de manera directa o indirecta suposi la contravenció de la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, Patents i Marques, sent tal actuació així com les seves conseqüències de la responsabilitat exclusiva de l'usuari, que mantindrà, en tot cas, indemne a CAT-School

 

REGISTRE DE VISITES

CAT-School comunica a l'usuari que en accedir al servidor de CAT-School se li assignarà un número I.P. que registrarà, a més del seu accés al servidor, les pàgines que visiti. La I.P. amb aquestes dades serà emmagatzemada en un arxiu LOG que serà objecte de tractament per part de CAT-School a l'efecte de determinar el nombre de pàgines vistes al portal www.cat-school.cat així com per a la realització d'estadístiques.

 

MODIFICACIÓ

CAT-School es reserva la facultat de realitzar les modificacions que estimi oportunes i sense necessitat de previ avís, podent modificar, incloure o suprimir continguts i/o serveis, així com les condicions d'accés i ús del portal.

 

DURADA

La durada de la prestació del servei del portal i dels serveis té una durada indefinida. Sense perjudici de l'anterior, CAT-School està facultada per donar per acabada, interrompre o suspendre unilateralment la presentació del servei del portal o de qualsevol dels serveis.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable, en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, serà la llei espanyola.